FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७७
७७/७८ 09/08/2020 - 11:21 PDF icon २ आर्थिक ऐन २०७७ .pdf
विनियोजन ऐन, २०७७
७७/७८ 09/08/2020 - 11:19 PDF icon १ विनियोजन ऐन २०७७.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्वन्धि मापदण्ड, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 11:09 PDF icon ६ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरू मापदण्ड.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 11:04 PDF icon ५ एम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि.pdf
बैठक तथा भ्रमण खर्च निर्देशिका, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 11:03 PDF icon ४ बैठक तथा भ्रमण खर्च निर्देशिका.pdf
औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 11:00 PDF icon २ औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६.pdf
तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 10:58 PDF icon ३ तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६ .pdf
गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 10:57 PDF icon १ गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७६.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 10:56 PDF icon ३ सार्वजानिक खरिद नियमावली.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 10:55 PDF icon ४ विनियोजन ऐन २०७६ .pdf
कृषि कार्यक्रम सञ्चालन मापण्ड, २०७६
७६/७७ 09/08/2020 - 10:53 PDF icon २ कृषि कार्यक्रम सञ्चालन मापदन्ड.pdf
एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/08/2020 - 10:51 PDF icon १ एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
भवन निर्माण विनियम, २०७५
७५/७६ 09/08/2020 - 10:50 PDF icon १७ भवन निर्माण विनियम .pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि, २०५७
७५/७६ 09/08/2020 - 10:49 PDF icon १६ कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी.pdf
अपांग भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 16:11 PDF icon १५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 16:05 PDF icon १४ संस्था दर्ता सम्बन्धी नियमावली.pdf
विपद् व्यावस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 16:03 PDF icon १३ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यावस्थापन ऐन, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 15:51 PDF icon १६ स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यावस्थापन ऐन, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 15:37 PDF icon १६ स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
संस्था दर्ता ऐन, २०७५
७५/७६ 09/07/2020 - 15:37 PDF icon १५ संघ संस्था दर्ता ऐन, २०७५.pdf

Pages