FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ग्रामिण आँखा किल्निक निर्देशिका, २०७८
७८/७९ 02/21/2022 - 11:52 PDF icon ०५ ग्रामीण आखा क्लिनिक निर्देशिका, २०७८.pdf
आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८
७८/७९ 12/07/2021 - 13:12 PDF icon ०४ आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८
७७/७८ 07/16/2021 - 11:50 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८
७७/७८ 07/15/2021 - 13:34 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८
७७/७८ 06/17/2021 - 17:25 PDF icon ०३ सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
७७/७८ 06/01/2021 - 11:25 PDF icon ०२ लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
नविकरणीय उर्जा नीति, २०७८
७७/७८ 05/13/2021 - 16:03 PDF icon नविकरणीय उर्जा नीति, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
७७/७८ 05/13/2021 - 16:01 PDF icon ०१ ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८.pdf
होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 04/15/2021 - 11:10 PDF icon होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 04/15/2021 - 11:06 PDF icon टोल विकास संस्था, २०७७.pdf
आर्थिक सहायता नियमावली, २०७७
७७/७८ 01/24/2021 - 14:50 PDF icon ८ आर्थिक सहायता नियमावली, २०७७.pdf
स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 01/24/2021 - 14:49 PDF icon ७ स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रथम संशोधन, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 18:44 PDF icon करारमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रथम संशोधन, २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 18:43 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
कन्टिन्जेन्सी खर्च रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 18:42 PDF icon कन्टिजेन्सी खर्च सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 18:41 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ दोस्रो पटक संशोधन, २०७७
७७/७८ 12/13/2020 - 16:31 PDF icon ८ स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, दोश्रो संशोधन, २०७७.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
७७/७८ 12/13/2020 - 16:30 PDF icon ७ स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७७
७७/७८ 12/13/2020 - 16:29 PDF icon ६ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७
७७/७८ 12/13/2020 - 16:28 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf

Pages