FAQs Complain Problems

समाचार

नियमावली तथा कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
७९/८० 06/11/2023 - 16:07 PDF icon ४५ कर्मचारीको तह वृद्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा परिचालक व्यवस्था गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०
७९/८० 06/11/2023 - 16:06 PDF icon ४४ सासिके परिचालक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९
७९/८० 05/09/2023 - 13:51 PDF icon ४३ साना सिंचाई निर्देशिका, २०७९.pdf
भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड तथा आधार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
७९/८० 05/09/2023 - 13:51 PDF icon ४२ भूउपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
७९/८० 01/06/2023 - 12:40 PDF icon ४१ शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
ग्रामिण आँखा किल्निक निर्देशिका, २०७८
७८/७९ 02/21/2022 - 13:23 PDF icon ३९ ग्रामीण आखा क्लिनिक निर्देशिका ,२०७८.pdf
आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०७९ सहित)
७८/७९ 12/07/2021 - 12:31 PDF icon आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ (पहिलो संशोधन सहित).pdf
सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८
७७/७८ 06/17/2021 - 17:26 PDF icon ३७ सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
७७/७८ 06/01/2021 - 11:25 PDF icon ३६ लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
७७/७८ 05/13/2021 - 16:18 PDF icon ३५ ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८.pdf
होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 04/15/2021 - 11:12 PDF icon ३४ होमस्टे संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 04/15/2021 - 11:11 PDF icon ३३ टोल विकास संस्था, २०७७.pdf
आर्थिक सहायता नियमावली, २०७७
७७/७८ 01/24/2021 - 14:48 PDF icon ३२ आर्थिक सहायता नियमावली, २०७७.pdf
स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 01/24/2021 - 14:48 PDF icon ३१ स्थानीय हाट बजार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 20:40 PDF icon २९ सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कन्टिन्जेन्सी खर्च रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 20:39 PDF icon २८ कन्टिजेन्सी खर्च सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 12/31/2020 - 20:39 PDF icon २७ संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७
७७/७८ 12/14/2020 - 14:51 PDF icon २५ व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
७७/७८ 12/14/2020 - 14:50 PDF icon २४ घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्वन्धि मापदण्ड, २०७६
७६/७७ 09/01/2020 - 12:42 PDF icon २३ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायह मापदण्ड.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन समेत)
७६/७७ 09/01/2020 - 12:40 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित).pdf
बैठक तथा भ्रमण खर्च निर्देशिका, २०७६
७६/७७ 09/01/2020 - 12:39 PDF icon २१ बैठक तथा भ्रमण खर्च निर्देशिका.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
७५/७६ 09/01/2020 - 12:37 PDF icon २० सार्वजानिक खरिद नियमावली.pdf
कृषि कार्यक्रम सञ्चालन मापण्ड, २०७६
७५/७६ 09/01/2020 - 12:36 PDF icon १९ कृषि कार्यक्रम सञ्चालन मापदन्ड.pdf
एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:35 PDF icon १८ एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
भवन निर्माण विनियम, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:34 PDF icon १७ भवन निर्माण विनियम .pdf
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि, २०५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:33 PDF icon १६ कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी.pdf
अपांग भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:31 PDF icon १५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:29 PDF icon १४ संस्था दर्ता सम्बन्धी नियमावली.pdf
विपद् व्यावस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:28 PDF icon १३ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ .pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:21 PDF icon १२ स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:18 PDF icon ११ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
पालिका प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:15 PDF icon १० पालिका प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:14 PDF icon ०९ स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
"घ" बर्गको निर्माण व्यावसायि ईजाजतपत्र कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:13 PDF icon ०८ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि.pdf
चमेनागृह व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:04 PDF icon ०७ चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:03 PDF icon ०६ करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:02 PDF icon ०५ बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
एफ.एम. / रेडियो सञ्चालन नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:02 PDF icon ०४ एफ एम सञ्चालन नियमावली.pdf
कर्मचारी आचरण नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:00 PDF icon ०३ कर्मचारी आचरण नियमावली.pdf
व्यवसाय दर्ता नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 12:00 PDF icon ०२ व्यवसाय दर्ता नियमावली.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५
७५/७६ 09/01/2020 - 11:59 PDF icon ०१ शिक्षा नियमावली.pdf
पदाधिकारी आचार संहिता नियमावली, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:57 PDF icon ०६ आचारसंहिता नियमावलि.pdf
प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:57 PDF icon ०५ प्रमाणिकरण नियमावलि.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:56 PDF icon ०४ कार्यसम्पादन नियमावलि.pdf
कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:55 PDF icon ०३ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावलि, २०७४.pdf
कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:54 PDF icon ०२ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४
७४/७५ 09/01/2020 - 11:53 PDF icon ०१ गाउँ सभा कार्य सञ्चउलन नियमावली २०७४.pdf