FAQs Complain Problems

बसाई सराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकृया मिलाई आएको खण्डमा सोही दिन ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा सचिव) ।
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
२. बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारमको सक्कल प्रति ।