७५/७६

स्थानीय सेवा करारमा सफल उम्मेद्वारले यस कार्यालयमा नतिजा प्रकाशनको मितिले ३ दिन भित्रमा समपर्क गर्न हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

स्थानीय सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नविकरण तथा तथ्याङक रुजु गर्ने सम्बन्धमा (सवै वडा कार्यालयहरू ))