FAQs Complain Problems

७५/७६

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (गा.पा. अन्तर्गतका व्यवसायिहरु सबै)

करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सवै वडा कार्यालय))

Pages