बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को पालिका स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को वडा स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

गाउँपालिका तेस्रो गाउँसभामा पेश आर्थिक बर्ष २०७६।७६ को नीति तथा कार्यक्रम

स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/७६ को बजेट

स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/७६ को बजेट